مجموعه کامل سورس های شبکه عصبی مصنوعی در متلب

شبکه عصبی برای شبیه سازی میراگر جرمی غیرخطی Mass Spring Damper در متلب