مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و نهم)

سیمولینک آونگ معکوس inverted pendulum در متلب