مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری یازدهم)

سیستم تشخیص صورت Volterrafaces در متلب (پروژه ۲)

سیستم تشخیص صورت Volterrafaces در متلب