یافتن Vectorized با گزینه ‘first’ در متلب

زوم کردن نمودارها برای دیدن بهتر در متلب

کدنویسی توالی فرکانس-زمان و بحث همگام سازی در متلب

قطعه بندی تصویر سکه در متلب

قطعه بندی تصویر رنگی در متلب

قطعه بندی تصویر بر اساس Defocus در متلب

قطعه بندی تصویر و اندازه گیری رنگ ها در متلب

تبدیل موجک و تبدیل Walsh برای فشرده سازی تصویر حالت رنگی و خاکستری در متلب