مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با روش (مخروط گوسی یا GMM) در متلب

روش GMM براساس لیبل گذاری پیکسل و تقسیم بندی با متلب