مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و نهم)

روش هارویل برای احتمال ها، quinella و trifecta در MATLAB