ترجمه مقاله: بهینه سازی الگوریتم ازدحام ذرات متحد شکل در محیط های پویا (UPSO)

شبیه سازی مقاله: بهینه ساز اجتماع ذرات خود تنظیم با ضرایب متغیر با زمان