مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت از متلب (سری سوم)

روش المان محدود با روش Galerkin´s در متلب