مثالی از روش simplex method در متلب

روش hill climbing در متلب

روش Simpson دو متغیره در متلب

روش Simpson در متلب

رول های ۱ ۳ و ۳ ۸ روش Simpson با متلب

روش Simpsons برای انتگرال گیری عددی در متلب