تقریب دقیق adc در متلب

بحث relaxatio با روش مشتقات محدود finite difference برای معادله لاپلاس در متلب

حل دقیق Sudoku در متلب

مساله Super impose روی تصاویر در متلب

کد برنامه سوپر سودوکو sudoku v2 در متلب

تانگو پروژه آلگکن Tango project در MATLAB

جعبه ابزار Tex tools در متلب

اطلاعات پیوندی adjusted mutual در متلب

کدبرنامه متلب برای حل مساله wahba’s در متلب

سایز پله بهینه مختلط برای تانسور decomp در متلب