مساله patches from scatter در متلب

دو تجزیه و تحلیل impulse phasing در متلب

دو پارامتر اندازه گیری پارامتر port s در MATLAB

دو آزمون فرضیه cramer برای تست hypothesis در MATLAB

دو حل کننده elastoplasticity در متلب

کد برنامه Txt2mat در متلب

کتابخانه Udp در سیمولینک متلب

کتابخانه Ui در متلب

بهینه سازی Unconstrained یک تابع نویزدار در متلب

کدی از Uniform quantization در متلب (پروژه ۲)