تجزیه و تحلیل Telotool terminal در متلب

کتابخانه تقسیم زمانی Temporal disaggregation در MATLAB

رسم Ternary plots در متلب

یافتن intersection در توابع با متلب

الگوریتم ذرات مخلوط gaussian mixture برای ردیابی خوشه دینامیکی در متلب

جعبه ابزار html مربوط به crosslink مربوط به برنامه های MATLAB با استفاده از HTML

جعبه ابزار infacy برای تشخیص چهره illumination invariant در متلب

تابع lambert w در متلب

ایجاد یک تابع در متلب که یک ساختار به عنوان ورودی می گیرد و سپس به صورت خودکار یک رابط کاربری گرافیکی ایجاد می کند

افزایش سرعت خواندن اطلاعات با xlswrite در متلب