شناسایی سیستم با استفاده از GA با یک رابط GUI در MATLAB (پروژه ۲)

مثالی از Tableappend با متغیرهای گوناگون در متلب

کدبرنامه Tabu Search در متلب (پروژه ۲)

مثالی از Tabular expression در متلب

گرفتن یک توپ رنگی در ویدیو با MATLAB

مثالی از توابع Taf,tamper در متلب

یک بردار واحد (normalize) در MATLAB

حاشیه نویسی تاکسونومی از گزارش انفجار blast در متلب

مثالی از Tcp ip distributed waitbar در متلب

ابزار شاخص های فنی در MATLAB