مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری یازدهم)

حجم و سطوح و مش triangulated در متلب