تبدیل موجک Daub 12 بدون توابع ساختاری در متلب

تبدیل موجک Coif6 بدون توابع ساختاری در متلب

تبدیل موجک Daub 18 بدون توابع ساختاری در متلب

تبدیل موجک Daub 16 بدون توابع ساختاری در متلب

تبدیل موجک Daub 10 بدون توابع ساختاری در متلب