مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و هشتم)

تصویر roi و مشخصات پردازش آن در MATLAB