مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با روش (مخروط گوسی یا GMM) در متلب

تشخیص صوت اسپیکر با استفاده از مدل مخروط گوسی و گشتاورهای تعمیم یافته در متلب