مجموعه کامل سورس کدهای تحلیل مولفه اساسی Principal Component

تحلیل تناظر یا Correspondence analysis در متلب