مجموعه کامل سورس کدهای تحلیل مولفه اساسی Principal Component

تحلیل تناظر متعدد براساس ماتریس burt matrix در متلب