تبدیل کسینوسی گسسته نسبت به تبدیل موجک گسسته در متلب

تبدیل کسینوسی گسسته و تحلیل مولفه اساسی براساس ادغام تصویر در متلب

مشاهده یک تبدیل کسینوسی گسسته DCT در متلب