حل معادلات دیفرانسیل عددی براساس تبدیل موجک در متلب

تبدیل موجک روی مش ها در متلب

تبدیل alpert و تولباکس آن و همچنین تبدیل موجک در متلب

فشرده سازی تصاویر رنگی rgb با استفاده از تبدیل موجک در متلب

تبدیل موجک و تبدیل Walsh برای فشرده سازی تصویر حالت رنگی و خاکستری در متلب

پنهان کردن داده های تحریف شده بر اساس تبدیل موجک در متلب

تبدیل موجک گسسته در حالت daub2 در متلب

فشرده سازی تصاویر با استفاده از تبدیل موجک در متلب

تبدیل موجک Daub 12 بدون توابع ساختاری در متلب

یک مثال ساده از واترمارک تصویر با تبدیل موجک در متلب