مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و هفتم)

تابع تقریبی میانگین کوتاه مدت (AMDF) یک فریم گفتاری در MATLAB