شبیه سازی روش کنترل میدانی FOC مستقیم و غیر مستقیم در سیمولینک متلب

ترجمه مقاله: بهینه سازی الگوریتم ازدحام ذرات متحد شکل در محیط های پویا (UPSO)