مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی ام)

انتگرال گیری به روش Trapezoidal در متلب