مجموعه کامل سورس کدهای تحلیل مولفه اساسی Principal Component

الگوریتم Nipals برای تحلیل مولفه اساسی در متلب