مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با روش (مخروط گوسی یا GMM) در متلب

استخراج mfcc تصاویر با استفاده از تشخیص زبان