شبیه سازی رایگان کنترل حلقه بسته فضاپیما با متلب + پروژه کامل

مثالی از استخراج رنگ ها از تصاویر با پردازش موازی (mapreduce) در متلب

رگرسیون خطی جهت فیت یک مدل خطی به داده های خطی و درجه ۲ + مثال ساده

شبیه سازی حرکت عمودی یک شی متصل شده به فنر در متلب

پاسخ پله و رمپ واحد برای سیستم های فضای حالت

محاسبه فضای حالت در فرم مدال و فرم phase-variable

طراحی یک جبران ساز برای یک سیستم

پاسخ سیستم حلقه بسته یک سیستم در متلب

پاسخ رمپ واحد یک سیستم در متلب

قطری سازی بلوکی + عملکرد BER در انتن ها