لبه یابی تصویر با دو الگوریتم مجزا + پروژه کامل در شرایط متفاوت

نهان نگاری تصاویر در پردازش تصویر (واترمارکینگ) + پروژه های حرفه ای