الگوریتم Forward viterbi در متلب

مجموعه کامل سورس کدهای تشخیص گفتار Speech Recognition

روش یادگیری رتبه بندی داخلی توسط اموزش خارجی برای حذف نویز تصویر صدا دار واقعی

کمینه سازی نرم وزنی چند کاناله برای حذف نویز صدای تصویر رنگی واقعی + کد متلب رایگان

طبقه بندی تومور با استفاده از روش اجزاء مستقل و تجزیه ماتریس های غیرمنفی

پروژه کامل پیاده سازی یک شبکه عصبی مصنوعی در متلب + ویژه

مثالی از استخراج رنگ ها از تصاویر با پردازش موازی (mapreduce) در متلب

ردیابی بینایی توانمند با استفاده از جنگلهای تصادفی مورب + کد متلب رایگان

ردیابی ویژه موقعیت عمیق + کد متلب رایگان

دسته بندی شبه فضای اسپارس وزن شده مجدد + کد متلب رایگان