نمایش اوورشوت ، پاسخ پله ، نایکوئیست ، دیاگرام بود و استفاده از کنترل کننده pid

پروژه۱۰۰۶: شبیه سازی پروژه در ام فایل و سیمولینک matlab خلاصه:  سیستم مورد نظر را یک سیستم مرتبه دوم در … ادامه خواندن نمایش اوورشوت ، پاسخ پله ، نایکوئیست ، دیاگرام بود و استفاده از کنترل کننده pid