بحث متعامد بودن در یک مثال (مدولاسیون و دمدولاسیون OFDM)

مدل کانال SUI یا Stanford University Interim + پروژه کامل به همراه توضیح

مدل جیک یا Jakes model یا کانال محوشدگی جیک + توضیحات عالی

مدل FWGN اصلاح شده حوزه زمان و فرکانس + پروژه کامل به همراه توضیحات

کد متلب رید سالامون + معرفی + کاربرد ها + کدینگ و دیکدینگ

الگوی کانال IEEE 802.11 و کانال رایلی با متلب + پروژه کامل همراه توضیحات

ایجاد کانالهای محوشدگی رایلی و رایسی Fading Channels + پروژه کامل

ایجاد نویز AWGN (نویز سفید گاوسی) در متلب (با و بدون استفاده از تابع AWGN)

مقدار RMS (جذر میانگین ریشه) + پروژه کامل همراه با توضیحات

تفسیر FFT و DFT مختلط، بینهای فرکانسی، تحلیل fftshift و ifftshift + سورس کامل