پروپوزال آماده حذف نویز و مات شدگی در تصاویر با الگوریتم اسپارس

کد گذاری dirty paper یا DPC + توضیح وورد + تحلیل روابط کامل

قطری سازی بلوکی + عملکرد BER در انتن ها

الگوی ریاضی سیستم MIMO چندکاربره + پروژه کامل با توضیحات

تکنیک انتخاب انتن بهینه در کانال MIMO + پروژه کامل متلب + توضیحات وورد

ظرفیت کانال در کانالهای تصادفی MIMO + پروژه کامل متلب با توضیحات

همپوشانی IFFT برای توالی چو + نسبت نقطه اوج به توان میانگن PAPR

باند پایه یا باند عبور و نسبت نقطه اوج به توان میانگن (PAPR)

تخمین کانال مبتنی بر نماد اموزش Training Symbols + تخمین LS و MMSE

روشهای تخمین حوزه فرکانس برای CFO + پروژه کامل متلب با توضیحات