فیلم آموزشی پروژه تخمین خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از شبکه عصبی

مجموعه کامل سورس کدهای تشخیص گفتار Speech Recognition

طبقه بندی تومور با استفاده از روش اجزاء مستقل و تجزیه ماتریس های غیرمنفی

تولید تصاویر تک رقمی یا single digit در متلب + فیلم اجرای کد

پروژه ای کامل از درخت تصمیم گیری در متلب

مجموعه کامل سورس های تطبیق الگو یا Template Matching در متلب

مثالی از استخراج رنگ ها از تصاویر با پردازش موازی (mapreduce) در متلب

رگرسیون خطی جهت فیت یک مدل خطی به داده های خطی و درجه ۲ + مثال ساده

مجموعه کامل سورس های تبدیل کسینوسی گسسته Dct در متلب

رسم منحنی رزونانس نوسان هارمونیکی و روش تفاضل محدود (سیستم جرم و فنر)