طبقه بندی تومور با استفاده از روش اجزاء مستقل و تجزیه ماتریس های غیرمنفی

مجموعه کامل سورس های تبدیل کسینوسی گسسته Dct در متلب

کد متلب برای نمایش میدان مغناطیسی دسته ای از سیم های موازی + قانون بیو−ساوار

پروپوزال آماده حذف نویز و مات شدگی در تصاویر با الگوریتم اسپارس

مدل جیک یا Jakes model یا کانال محوشدگی جیک + توضیحات عالی

الگوی کانال UWB + کانال چندمسیره + سورس کامل متلب همراه با توضیحات

ظرفیت ارگودیک یک سیستم SISO در کانال محوشدگی رایلی + پروژه متلب

ایجاد نویز AWGN (نویز سفید گاوسی) در متلب (با و بدون استفاده از تابع AWGN)

الگوی کانال مبتنی بر اشعه یا Ray + سورس کامل متلب به همراه توضیحات

تبدیل هیلبرت با استفاده از تبدیل فوریه FFT برای سیگنال تحلیلی + سورس کامل