مقاله: طراحی یک فیلتر فازی برای تخمین جریانهای موتور سنکرون آهنربای دائم

سورس مقاله در متلب: تخمین ∞H برای بهینه سازی تابع عضویت فازی

شبیه سازی کامل یک پروژه با فیلتر کالمن در متلب + آموزش

فیلم آموزشی طراحی یک سیستم فازی-عصبی در متلب (آموزش کامل)

کنترل فازی – عصبی تطبیقی مستقیم و غیر مستقیم برای تنظیم حرکت دورانی بال هواپیما

شبیه سازی متلب: روش لونبرگ – مارک وارت برای آموزش سیستم فازی تاکاجی سوگنو

الگوریتم حداقل مربعات برگشتی RLS برای آموزش سیستم فازی Takagi-Sugeno

خوشه بندی c-means فازی و روش حداقل مربعات برای مسئله تقریب

منطق فازی برای هدایت کشتی های نفت کش در متلب

شبیه سازی مقاله: کنترل فازی تطبیقی پایدار برای سیستم های غیر خطی MIMO