طراحی و شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR به منظور اصلاح فرورفتگی ولتاژ

پروژه ۳۲۷: شبیه سازی مقاله IET در متلب + سورس کامل متلب و توضیحات بلوک های متلب+ توضیحات و ترجمه مقاله 

طراحی و شبیه سازی بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR به منظور اصلاح فرورفتگی ولتاژ (Voltage Sag)

عنوان مقاله: 

********************************

دانلود: دانلود اصل مقاله لاتین 

********************************

چکیده و مقدمه: 

ب‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ از وس‍ایل‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، تجهیزات‌ ک‍امپیوت‍ری‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ات‍وم‍اتیک‌ در م‍راک‍ز صنعتی م‍س‍ک‍ونی‌، ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ و… روز ب‍ه‌ روز گ‍س‍ت‍رده‌­ت‍ر و ب‍ی‍ش‌­ت‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌. این‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌­ه‍ا ب‍ه‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍سیار ح‍س‍اس‌ ب‍وده‌ واگ‍ر اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍ی‍ش‌­ت‍ر از آس‍ت‍ان‍ه‌ ت‍ح‍م‍ل‌ آن‍ه‍ا ب‍اش‍د، م‍ی‌­ت‍وان‌ س‍ب‍ب‌ آس‍ی‍ب‌ ج‍دی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍نی‌ ش‍ود. در ی‍ک‌ م‍رک‍ز ص‍ن‍عتی‌ ت‍ولید ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ات‍وم‍اسیو‍ن ک‍ه‌ در آن‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍روس‍ه‌ ت‍ولید ب‍ه‌ ه‍م‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ه‍س‍ت‍ن‍د، ت‍وق‍ف‌ ی‍ک‍ی‌ از ت‍جهیزات‌ م‍ی‌ ت‍وان‍د ب‍اع‍ث‌ م‍ت‍وق‍ف‌ ش‍دن‌ ک‍ل‌ پ‍روس‍ه‌ ت‍ولید‍ ش‍ود. ب‍اید ت‍وج‍ه‌ داش‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍وق‍ف‌ پ‍روس‍ه‌ ت‍ولید ب‍سیار ب‍ی‍ش‍ت‍ر از زم‍ان‌ ات‍ف‍اق‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ خ‍واه‍د ب‍ود. ن‍ت‍ایج‌ ت‍ح‍قیق‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط م‍وس‍س‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رای‌ ارزیابی‌ خ‍س‍ارات‌ ن‍اشی‌ از اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍ی‍ان‍گ‍ر اهمیت بسیار زیاد م‍وض‍وع‌ ب‍وده‌ و دل‍ی‍ل‌ اص‍لی‌ ت‍حقی‍ق‍ات‌ گ‍س‍ت‍رده‌ ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ می­ب‍اش‍د. اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍ه‌ طور ع‍م‍ده‌ ش‍ام‍ل‌ ک‍م‌ب‍ود ول‍ت‍اژ، افزایش ول‍ت‍اژ، ه‍ارم‍ون‍ی‍ک‌ ول‍ت‍اژ، ن‍وس‍ان‌( ف‍ی‍ل‍ک‍ر) ول‍ت‍اژ و ن‍ام‍ع‍ادلی‌ ول‍ت‍اژ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍ه‌ ف‍از م‍ی‌ ب‍اش‍د. در س‍ال‍ه‍ای‌ اخ‍ی‍ر ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ادوات‌ مب‍تنی‌ ب‍ر ال‍ک‍ت‍رونیک‌ ق‍درت‌ م‍وس‍وم‌ ب‍ه‌ ادوات‌ custom power م‍ع‍رفی‌ ش‍ده­اند. ب‍ازیاب‌ دینامیکی‌ ول‍ت‍اژ  DVR ی‍ک‍ی‌ از م‍وث‍رت‍رین و رایج‌ ترین‌ ادوات‌ custom power م‍ی‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ م‍ع‍رفی‌ ش‍ده‌ اس‍ت.‌ DVR وس‍ی‍ل‍ه‌ ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ س‍ری‌ در م‍دار ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و ب‍ا ت‍زریق‌ ول‍ت‍اژ س‍ری‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍ی‌­ت‍وان‍د اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ را ج‍ب‍ران‌ ن‍م‍اید. DVR ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ از ی‍ک‌ اینورت‍ر م‍ن‍ب‍ع‌ ول‍ت‍اژ (VSI) ک‍ه‌ از ی‍ک‌ ال‍م‍ان ذخیره‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ان‍رژی‌ و ل‍ی‍ن‍ک‌ dc ت‍غ‍ذیه‌ م‍ی‌ ش‍ود، یک‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور ت‍زریق‌ و ف‍ی‍ل‍ت‍ر پ‍ایین گ‍ذر ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌ ش‍ود. ی‍ک‍ی از م‍ه‍م‍ت‍رین‌ م‍س‍ائ‍لی‌ ک‍ه‌ در م‍ورد DVR ه‍ا وج‍ود دارد چ‍گ‍ونگی‌ ت‍امین‌ ت‍وان‌ و ول‍ت‍اژ لازم‌ ب‍رای‌ ج‍ب‍ران‌ س‍ازی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. در DVR ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ م‍ع‍م‍ولا دو رویک‍رد وج‍ود دارد. ی‍ک‍ی اینکه‌ از ی‍ک‌ س‍و ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ت‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ خ‍ود ش‍ب‍ک‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ ش‍ود. در این‌ روش‌ ت‍وان‌ م‍ورد ن‍ی‍از از طریق‌ ی‍ک‌ س‍وکننده از خ‍ازن‌ لینک dc ذخ‍ی‍ره‌ ش‍ده‌ و ب‍رای‌ ج‍ب‍ران‌ اغ‍ت‍ش‍اش‍ات‌ ول‍ت‍اژ ب‍ک‍ار م‍ی‌ رود. در رویک‍رد دوم،‌ ان‍رژی‌ در ی‍ک‌ ال‍م‍ان‌ ذخ‍ی‍ره‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ان‍رژی‌ ج‍ان‍بی‌ غ‍ی‍راز خ‍ازن‌ ل‍ی‍ن‍ک ‌(dc م‍ان‍ن‍دsuper-capacitor – flywheel ,SMES-…)ذخ‍ی‍ره‌ م‍ی‌­ش‍ود ودر م‍وق‍ع‌ اغ‍ت‍ش‍اش‌ ول‍ت‍اژ، ب‍رای‌ ج‍ب‍ران‌­س‍ازی‌ ب‍ک‍ار م‍ی‌­رود.

سیستم پیشنهادی این مقاله به صورت زیر می باشد:

دیگر موارد که در متن به آن اشاره خواهیم کرد:

 • مقدمه
 • معایب و مزایای این سیستم ها
 • بازیاب دینامیکی ولتاژ
 • معرفی بخش­های مختلف یک DVR
 • پارامترهای سیستم تست DVR
 • مدل­سازی مسئله­ و شبیه ­سازی
 • مدل ترانسفرمرهای افزاینده و کاهنده
 • مدل بار
 • مدل خط انتقال و کنترلر
 • مدولاتور
 • مبدل VSI و منبع ذخیره­ ساز
 • ترانسفورمر سری
 • ایجاد فرورفتگی ولتاژ (voltage sag)
 • مدل سیستم تحت تست در سیمولینک
 •  شبیه­ سازی
 •  نتیجه­ گیری

برخی نتایج: 

نتایج در چندین سناریو به کار برده شده است: 

در صورت سوال در مورد محصول و یا در صورت اشکال در اجرای شبیه سازی می توانید از بخش تماس با ما (منوی بالا)، با شماره تلفن مورد نظر مکاتبه نمایید.

پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود می باشد

خرید آنلاین

 

 


مجموعه: الکترونیک قدرت, برق سیستمبرچسب ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *