سطح مناسب Plane fit در متلب

بزرگنمایی پیکسل از یک منطقه صفحه نمایش region screen در متلب

جدول محوری یک ماتریس را گروه بندی می کند Pivot table groups ، مانند اکسل انعطاف پذیر است در متلب

محوری غیر محوری Pivot unpivot در متلب

داده های تجسم Pipe به پرونده های vtk در متلب

Pid برای نمایندگی فضای حالت state space representation در متلب

کنترل کننده Pid کد متلب

طراحی و تنظیم کنترل کننده Pid با کنترل موتور و شبیه سازی در متلب (پروژه دوم)

کنترل Pid از سیستم دو مخزن مشخص شده identitified two tank system در متلب (پروژه دوم)

نوع داده Phasor polar در متلب