از دو رشته double string در متلب

اجرای عملیات مورفولوژیکی imtophat مبتنی بر Fpga با استفاده از رمزگذار hdl در متلب

مدل تجزیه و تحلیل Flutter در متلب

ابزار اثر Droste در متلب (پروژه دوم)

قیمت گزینه های اروپایی Corrado و ۱۹۹۶ su در متلب

نتایج حافظه نهان Cache results در متلب

منحنی های بزیر (و ابزارهای تعاملی) (interactive tools) در متلب

مثالی از Polyval2d و polyfit2d در متلب

تخمین طیفی توان با خطای error bars در متلب

راه حل های Puzzler در متلب