طرح و مقایسه هیستوگرام ها compare histograms در متلب

طرح یک هیستوگرام تک متغیره گروه بندی شده grouped univariate در متلب

میدان سرعت طرح سه بعدی در متلب

بردارهای سه بعدی در متلب

طرح سه بعدی پیکان بردارها vectors arrow در متلب

خطوط مرجع طرح سه بعدی به صفحات yz-، xz- و xy- در متلب

طرح (بزرگ) Plot (big) در متلب

Pll mfile cal در متلب

اهنگ موسیقی را با توجه به نت ها و مدت زمان پخش می کند. (به nsound.m نیاز دارد) در متلب

کارتهای بازی جعبه ابزار ۱٫۰ در متلب