تبدیل فضای حالت به مدل فیدبک و همچنین رسم پاسخ پله و پاسخ ضربه فضای حالت

پروژه۱۰۴۸:  سورس کامل متلب  در این شبیه سازی دو برنامه مجزا در متلب انجام گردیده است: ۱- در حالت اول:مدل فضای … ادامه خواندن تبدیل فضای حالت به مدل فیدبک و همچنین رسم پاسخ پله و پاسخ ضربه فضای حالت