دانلود رایگان کد برنامه متلب ترکیب شبکه عصبی با pso برای مسائل مهندسی

استفاده از شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت خرید انرژی در بازار برق ایران

کنترل تطبیقی PID با شبکه های عصبی BP ،در دمای اگزوز میکرو توربین گازی

شبیه سازی مقاله: بهینه ساز اجتماع ذرات خود تنظیم با ضرایب متغیر با زمان

الگوریتم های تکاملی برای بهینه سازی چند هدفه : روشها و کاربردها

الگوریتم های ژنتیک کاربردی