استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای فرمان کشتی تانکر

راه کارهای مختلف برای مسئله ی شکار و شکارچی در متلب

شبیه سازی: هدایت وسیله برای اجتناب از خوردن به موانع (مساله بهینه سازی) در متلب

شبکه عصبی مصنوعی RBF برای هدایت کشتی در متلب

منطق فازی برای هدایت کشتی های نفت کش در متلب

شبیه سازی الگوریتم SOM برای یک مساله تصمیم گیری در متلب

بهینه سازی با الگوریتم pso در متلب + سورس کامل و توضیح

الگوریتم گرگ خاکستری جهت ارائه یک مسئله کمینه سازی در متلب

شبیه سازی مقاله: کنترل فازی تطبیقی پایدار برای سیستم های غیر خطی MIMO

سورس مقاله: قابلیت اطمینان و تلفات توان در سیستم های توزیع + الگوریتم PSO