بهینه سازی چند منظوره و بهینه سازی پاراتو با متلب + توضیحات کد

شبیه سازی بازیهای رقابتی: روشهای نش NASH،مینی ماکس MinMax و استاک برگ

شبیه سازی کامل الگوریتم بهینه‌سازی غذایابی باکتری یا bfso در متلب

بهینه سازی تصادفی (stochastic) مبتنی بر مجموعه برای تکامل تعادل مطلوب یادگیری

شبیه سازی یک مدل شکار برای گروهی از قورباغه ها و یک مار ماهی در متلب

شبیه سازی الگوریتم تطبیقی ژنتیک غیر مستقیم در متلب + سورس کامل

کنترل فازی – عصبی تطبیقی مستقیم و غیر مستقیم برای تنظیم حرکت دورانی بال هواپیما

شبیه سازی متلب: روش لونبرگ – مارک وارت برای آموزش سیستم فازی تاکاجی سوگنو

الگوریتم حداقل مربعات برگشتی RLS برای آموزش سیستم فازی Takagi-Sugeno

الگوریتم حداقل مربعات برگشتی RLS برای آموزش شبکه عصبی پرسپترون چند لایه