شبیه سازی مقاله: الگوهای تئوری سیستم گری Grey در پیش بینی سری زمانی

بهینه سازی بدون قید پارامتر ها بر مبنای الگوریتم تکاملی تفاضلی تطبیقی

شبیه سازی کامل L-SHADE و SHADE در متلب (شبیه سازی ۲ مقاله بطور کامل)

شبیه سازی مقاله: توابع هدف ترکیبی جدید برای بهینه سازی عددی جهانی Global

شبیه سازی مقاله: راهکار کاهش یک متغیر برای الگوریتم های تکاملی با قیود تساوی

شبیه سازی مقاله: بهینه سازی پارامتر واقعی به کمک الگوریتم های تکاملی

شبیه سازی مقاله: کرنل براساس شبکه عصبی چند لایه (ML-ELM) برای ارائه یادگیری

شبیه سازی رایگان مقاله:تشکیل پرتو انتقال چند کاربره و مطلوب

شبیه سازی مقاله: بهینه سازی پردازش سیگنال با چند هدف در سیستم های ۵G با متلب

شبیه سازی بازیهای تغذیه ایستا در متلب + توضیحات کد