مجموعه کامل سورس های بهینه سازی تبرید (SIMULATED ANNEALING) در متلب

مجموعه کامل سورس های شبکه عصبی مصنوعی در متلب

مجموعه کامل سورس های الگوریتم کلونی مورچگان در متلب

مجموعه کامل سورس های الگوریتم ژنتیک در متلب

مجموعه کامل سورس کد های الگوریتم pso با متلب

تشخیص موقعیت و ردیابی حرکت خودرو با فیلتر کالمن (شبیه سازی کامل متلب)

سورس مقاله: الگوهای تعاملی مارکوف درمورد الگوریتمهای تکاملی

مقاله: طراحی یک فیلتر فازی برای تخمین جریانهای موتور سنکرون آهنربای دائم

سورس مقاله در متلب: تخمین ∞H برای بهینه سازی تابع عضویت فازی

کنترل ربات و مدل سازی مارکوف با بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی (BBO)