مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سیزدهم)

نوشتن مختصات x,y,z در توابع imaris filament در متلب

دستور Scatter با لیبل گذاری روی نقاط در متلب – سورس کامل

دستور (trapz(x,y در متلب + آموزش متلب به زبان ساده

دستور diff در متلب + کتاب آموزشی عالی