مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت از متلب (سری پنجم)

بحث نرمال سازی به روش (q(n+1,gc در متلب