دستور (residue(a,b در متلب + آموزش رایگان دستورات

دستور (quad(fun,a,b در متلب + آموزش رایگان

دستور (dot(a,b در متلب + کتاب آموزشی عالی

دستور (cross(a,b در متلب + کتاب آموزشی عالی به همراه مثال

دستور (conv(a,b در متلب + کتاب آموزشی عالی به همراه مثال