دستور (residue(a,b در متلب + آموزش رایگان دستورات

دستور (quad(fun,a,b در متلب + آموزش رایگان

دستور (logspace(a,b,c در متلب + کتاب آموزشی عالی به همراه مثال

دستور (linspace(a,b,c در متلب + آموزش رایگان

دستور (deconv(a,b در متلب + کتاب آموزشی عالی به همراه مثال

دستور (cross(a,b در متلب + کتاب آموزشی عالی به همراه مثال

دستور (conv(a,b در متلب + کتاب آموزشی عالی به همراه مثال