مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و یکم)

یک نورون مصنوعی با استفاده از قانون دلتا، در MATLAB