بخش بندی هجی یا Harma syllable در متلب

کوچک کردن عکس با استفاده از درون یابی دو خطی در متلب

تولباکس تحلیل مدارات با الگوریتم آنالیز اجزاء مستقل (ICA) در متلب

تشخیص شیء و پس زمینه تصاویر در نرم افزار متلب + سورس کامل

تخمین پارامترهای تصاویر بلوره شده کور و غیر کور با استفاده از نویزهای ناخواسته

شبیه سازی مقاله بازسازی تصاویر بر اساس مدل ویولت یا موجک