تشخیص شیء و پس زمینه تصاویر در نرم افزار متلب + سورس کامل

تخمین پارامترهای تصاویر بلوره شده کور و غیر کور با استفاده از نویزهای ناخواسته

شبیه سازی مقاله بازسازی تصاویر بر اساس مدل ویولت یا موجک